GEGEVENS

Stichting52Terschelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Er gelden nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Wij vermelden daarom onze gegevens openbaar op deze webpagina. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Naam van onze instelling:    Stichting52Terschelling

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer
8530.86.059

KvK Noord-Nederland: 58552235

Postadres- of bezoekadres van de instelling:
Burg.Swaanstraat 37,
8881 AG West-Terschelling

Duidelijke beschrijving van de doelstelling Stichting52Terschelling

a) het bewaren en levend houden van de creatieve nalatenschap van de heer Cornelis (Cees) Brandsma, geboren Het Bildt op zesentwintig oktober negentienhonderd tweeënvijftig en overleden op eén september tweeduizendtien

b) Stichting 52 Terschelling organiseert en bekostigt korte periodes van verblijf op Terschelling voor diegene die, iemand zijn verloren aan de gevolgen van kanker, of tijdens de behandeling van zijn naaste even tot zichzelf wil komen om daarna weer de zorg te kunnen geven wat er van hem/haar verlangt wordt. Stichting 52 Terschelling is een kleinschalige, regionaal gewortelde maar landelijk werkende stichting

c) het organiseren van culturele bijeenkomsten en exposities op gebied van kunst, muziek en poëzie, op locaties op Terschelling

d) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Doelstelling en actueel beleid
De doelstelling van de Stichting is het mogelijk maken van korte periodes van verblijf voor diegene die, iemand zijn verloren aan de gevolgen van kanker, of tijdens de behandeling van zijn naaste even tot zichzelf wil komen om daarna weer de zorg te kunnen geven aan wat er van hem/haar verlangt wordt Het beleid is er volledig op gericht deze doelstelling te realiseren. De Stichting wil op geen enkele wijze betrokken zijn bij activiteiten die niet aansluiten bij de geformuleerde doelstelling.

Werkzaamheden
Het verzorgen en gereed maken van de creatieve nalatenschap voor presentatie. o.a. Het bewerkstelligen van een cd, poëziebundel en expositie.
De werkzaamheden van de Stichting zijn het werven van gelden waarmee de Stichting haar activiteiten kan bekostigen. Vervolgens het verrichten van alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een kort verblijf op Terschelling te organiseren. Het streven is dat iemand zonder enige eigen inbreng van een ongestoorde tijd weer tot zichzelf kan komen. Alles moet geregeld zijn.

Werven van gelden
1) De opbrengst voortvloeiend uit de creatieve nalatenschap van Cees Brandsma
2) Donaties
3) Fondswervingen
4) Subsidies van instellingen en organisaties

Besteding van fondsen en vermogen
De fondsen en opbrengsten vermogen worden uitsluitend besteed aan de realisatie van de doelstelling. Onder realisatie van de doelstelling wordt tevens verstaan het werven van fondsen, het beheer en de administratie. Het vermogen staat ter beschikking van de realisatie van de doelstelling

De namen en functies van de bestuurders:
Dhr. K. Otten  – voorzitter
Mw. D. Haverkamp – secretaris, penningmeester en is tevens het aanspreekpunt
Mw. W.A.M. Hoogeslag  – lid

Het beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
hiervoor verwijs ik u graag naar het jaarverslag
een financiële verantwoording
hiervoor verwijs ik u graag naar de financiële pagina‘s van het jaarverslag

https://www.facebook.com/Stichting52Terschelling/